Vyhláška č.4 - O závazné části Územního plánu obce Oslavice

Vyhláška č.4 - O závazné části Územního plánu obce Oslavice (ke stažení ve formátu word)


Zastupitelstvo obce Oslavice dne 13.7.2001 schválilo dle § 26 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  Územní plán obce Oslavice a podle ust. § 29 odst. 3) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a

§ 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje závaznou část Územního plánu obce Oslavice touto obecně závaznou vyhláškou:

Část první

Úvodní ustanovení


Článek 1

Účel vyhlášky

1.1. Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu obce pro obec Oslavice chváleného Zastupitelstvem obce Oslavice dne 13.7.2001, která definuje základní zásady (koncepci) stabilizace a územního rozvoje obce. Ostatní části obsažené v územním plánu obce neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.

1.2. Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umisťování staveb a zásady obnovy krajiny. Vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.


Článek 2

Územní rozsah platnosti

2.1. Územní plán obce Oslavice platí pro katastrální území Oslavice.


Článek 3

Časový rozsah platnosti

3.1. Území je řešeno pro návrhové období do roku 2010 s výhledem do roku 2015.


Článek 4

Vymezení pojmů

4.1. Základní zásady uspořádání území:

 a) regulativy prostorového uspořádání území, kterými se stanoví základní prostorové  charakteristiky jednotlivých částí území

 b) limity funkčního využití území, kterými se stanoví stručný popis a výčet činností  pro jednotlivé zóny

 -optimální -funkce, pro kterou je území určeno

 -přípustná -funkce, které nenarušují základní funkci územní zóny

 -nepřípustná -funkce v území, které vedou k narušení základní funkce území

 Neuvádí se funkce, které jsou v zásadním rozporu se základní funkcí územní zóny.

4.2. Na řešení území jsou rozlišovány plochy:

 a)  zastavěné a zastavitelné (součastně zastavěné území a rozvojové plochy)

 b)  nezastavěné a nezastavitelné

4.3. Plochy zastavěné a k zastavení určené tvoří:

  a) nízkopodlažní bydlení (rodinné domy) –městského typu

  b) nízkopodlažní bydlení (rodinné domy) –venkovského typu

  c) občanská vybavenost

  d) území průmyslové výroby v členění na:

  -území drobné výroby a služeb -plochy pro drobnou výrobu a služby

       -plochy pro průmyslovou výrobu

  -území zemědělské výroby  -drobné zemědělství a soukromé farmy

       -plochy pro zemědělskou výrobu

  e) plochy pro sport a rekreaci

  f) plochy pro zeleň

  g) plochy pro dopravu

  h) plochy pro technické vybavení

4.4. Plochy nezastavěné a nezastavitelné tvoří:

  a) ostatní plochy mimo součastně zastavěného území obce a zastavitelné území

  b) vodní plochy a toky

  c) plochy ZPF a PUPFL


Část druhá

Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití


Článek 5

Základní zásady

5.1. Obec Oslavice se rozvíjí jako jeden souvisle urbanizovaný celek.

5.2. Mimo součastně zastavěné území obce a zastavitelné území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu.


Článek 6

Prostorové uspořádání

6.1. Organizace území obce Oslavice ve vztahu k prostorovému uspořádání odpovídá funkčnímu vymezení území obsaženému ve výkrese č. 1– Komplexní urbanistický návrh“.

Charakteristiky pro jednotlivé části jsou obsaženy v textové části územního plánu obce a příloze č.1 této vyhlášky.

6.2. Nové stavby a nástavby, přístavby, přestavby a stavební úpravy stávajících staveb nesplňující tyto regulativy jsou zakázány.


Článek 7

Funkční uspořádání

7.1.  Funkční vymezení území a ploch je obsaženo ve výkrese č. 1– „Komplexní urbanistický návrh“. Limity funkčního využití území jsou popsány v textové části územního plánu obce.

7.2. Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání, zejména pak účel umisťovaných a povolovaných staveb a činností v nich včetně jejich změn a změn v jejich užívání.

7.3. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmějí být v tomto území umístěny nebo povoleny.


Článek 8

Uspořádání dopravy

8.1. Plochy pro dopravu jsou řešeny ve výkrese č. 1– „Komplexní urbanistický návrh“.

8.2. Základní dopravní skelet státních silnic, místních komunikací, účelových cest, pěších komunikací a parkovišť je stabilizovaný. Jako veřejně prospěšné stavby se budou realizovat přeložky, místní úpravy a nové stavby pro dopravu.

8.3. Na plochách určených pro dopravu nelze umisťovat stavby jiné příslušnosti s výjimkou liniových staveb technické vybavenosti.

8.4. Odstavování vozidel zabezpečuje stavebník nově budovaných staveb na vlastním pozemku.


Článek 9

Uspořádání sítí technické infrastruktury

9.1. Plošné nároky na umístění nových staveb technické infrastruktury jsou znázorněny ve výkrese č. 2 – „Zásobování vodou“, č. 3 – „Odkanalizování území“, č. 4 – „Zásobování plynem“, č. 5 – „Zásobování el. energií“  územního plánu obce.

9.2. K čištění odpadních vod v obci bude vybudována nová ČOV včetně sítí kanalizačních sběračů, stok a domovních přípojek.

9.3. Poloha tras inženýrských sítí bude zpřesněna podrobnější dokumentací a vzájemně koordinována.

9.4. Bude dokončena navržená optimální plynofikace obce.

9.5. Bude zajištěna navržená optimální telefonizace obce.

9.6. Bude zajištěno napojení nových lokalit na síť obecního vodovodu.

9.7. Pro zásobení el. energií bude realizována navržená elektrorozvodná síť včetně TS.


Článek 10

Kulturní a přírodní památky

10.1. Urbanistickým řešením nebude dotčena žádná nemovitá kulturní památka.

10.2. Mimo současně zastavěné území obce budou respektovány významné krajinné prvky.


Článek 11

Územní systém ekologické stability, krajina

11.1. Plochy pro prvky územního systému ekologické stability jsou obsaženy ve výkrese č.1. – „Komplexní urbanistický návrh“.

11.2. Území vymezené územním systémem ekologické stability nadregionálního, regionálního a místního významu včetně ploch významných krajinných prvků je nezastavitelné. Na těchto plochách se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků, těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.


Článek 12

Ochranné režimy

12.1. Hranice ochranných pásem výrobních areálů jsou stanoveny.


Článek 13

Další stupně územně plánovací přípravy

13.1. Navrhované funkční využití území obce Oslavice není podmíněno pořízením navazující územně plánovací dokumentace, či dílčích územně plánovacích podkladů.


Část třetí

Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy


Článek 14

Plochy pro veřejně prospěšné stavby

14.1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou ve výkrese č. 7. – „Veřejně prospěšné stavby“ územního plánu obce v měřítku 1:5000.

14.2. Plochami pro veřejně prospěšné stavby jsou plochy pro následující stavby a zařízení:

  1) přeložka st. silnice II / 360


Článek 15

Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby

15.1. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb dle § 108 odst. 2) písm. a) a c) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.


Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení


Článek 16

Lhůty aktualizace

16.1. O pořízení změny územního plánu obce rozhodne zastupitelstvo obce na podnět starosty při změně podmínek v území, na základě kterých byl územní plán obce schválen.

16.2. Pořízení nové ÚPD obce bude zahájeno v roce 2009.


Článek 17

Uložení dokumentace

17.1. Dokumentace územního plánu obce Oslavice je uložena s možností nahlédnutí na těchto místech:

 - Obecní úřad v Oslavici

 - Městský úřad ve Velkém Meziříčí, odbor stavební

 - Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát regionálního rozvoje


Článek 18

Účinnost

18.1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.8.2001


Milan Peterka                                   Ladislav Vafek

 starosta obce                            místostarosta obce


V Oslavici dne 13.7.2001