Základní údaje - povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název: OBEC OSLAVICE

2. Důvod a způsob založení: vznik nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. Dnes se řídí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

3. Organizační struktura:
Samostatná působnost: Zastupitelstvo obce – 9 členů, starosta, místostarosta.
Přenesená působnost: Obecní úřad Oslavice – starosta, místostarosta, zaměstnanci OU.

Zřízené organizace: 

 • Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace, Oslavice 67, 594 01, IČO: 71005021, www.zsoslavice.cz
 • Veřejná knihovna Oslavice, Oslavice 1, www.oslavice.knihovna.info
 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oslavice
  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Oslavice, IČO: 65758218, Oslavice 1

4. Kontaktní spojení Adresa:

Oslavice č. p. 1, 594 01 

Telefon: 566 523 061 

Úřední hodiny: 

 • Pondělí: 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 
 • Středa: 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

Adresa e-podatelny: oslavice@oslavice.cz

Webové stránky: www.oslavice.cz

5. Bankovní spojení: 38326751/0100, Komerční banka a.s.

6. IČO: 00842524

7. DIČ: Obec Oslavice není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

  Územní plán   

  Úřední deska   

  Rozpočet obce    

9. Žádosti o informace
Obec se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí obsahovat odpovídající náležitosti: adresa žadatele, text žádosti, datum a podpis.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese obecního úřadu je možné podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět a nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky

Při podávání opravných prostředků je třeba postupovat dle konkrétních rozhodnutí, kde jsou opravné prostředky zmíněny.

12. Formuláře 

Dostupné formuláře v kanceláři obecního úřadu

 • Žádost o povolení kácení stromů mimo les
 • Výpisy z rejstříků
 • Evidence obyvatel, přihlášení k trvalému pobytu
 • Rušení místa trvalého pobytu

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy 

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Soustavou daňových zákonů
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

14.2 Vydané právní předpisy 

 • Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č.2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č. 1/2023 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství
 • Nařízení obce č.1/2016  o zákazu podomního prodeje na území obce
 • Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
 • Vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí
 • Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oslavice
 • Vyhláška č.4 - O závazné části Územního plánu obce Oslavice
 • https://www.oslavice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni-obce

15. Úhrady za poskytování informací

 • Ověření podpisu: 50Kč/podpis 
 • Ověřená kopie: 30Kč/stránku 
 • Výpisy z katastru nemovitostí: 100Kč/ 1. Stránku, 50Kč/ každou další 
 • Výpisy z veřejných rejstříků: 100 Kč/ stránku

16. Licenční smlouvy 
Nejsou uplatňovány

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022