Vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí

Vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí (ke stažení ve formátu word)


Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č. 1/2010,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Oslavice  se na svém zasedání dne 3. září 2010 usnesením č. 34/5/2010 usneslo vydat na základě  § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1

Základní ustanovení

1. Obec Oslavice  (dále jen „obec“) zavádí ve svém území místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) (dále jen „poplatek“).

2. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Oslavice (dále jen „správce poplatku“).


Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj (dále jen „přístroj“), který je v provozu nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1) (dále jen „jiné herní zařízení“), které je v provozu.


Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem poplatku je provozovatel přístroje nebo jiného herního zařízení.


Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení přístroje nebo jiného herního zařízení do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu přístroje nebo jiného herního zařízení.


Čl. 5

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu uvedení přístroje nebo jiného herního zařízení do provozu, a to do 15 dnů ode dne uvedení do provozu.  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku ukončení provozu přístroje nebo jiného herního zařízení.

2. V ohlášení poplatník uvede:

a) název nebo obchodní firmu

b) identifikační číslo

c) sídlo

d) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností

e) místo provozování přístroje nebo jiného herního zařízení

f) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý přístroj nebo jiné herní zařízení činí 5.000 Kč na 3 měsíce. V případě, že přístroj nebo jiné herní zařízení bude provozované po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné výši, která bude odpovídat počtu dnů provozu přístroje nebo jiného herního zařízení v jednotlivých kalendářních čtvrtletích.


Čl. 7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do pátého dne v měsíci následujícím po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.


Čl. 8

Přechodné ustanovení

Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku provozování přístroje nebo  jiného herního zařízení povoleného před účinností této vyhlášky.


Čl. 9

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.

                  Ladislav Vafek                                                         Milan Peterka

                       starosta                                                              místostarosta


Vyvěšeno na úřední desce a na WWW.oslavice.cz  dne:  6. září 2010.

Sejmuto z úřední desky dne: 22. září 2010.

 _______________________________________________

1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů