Vyhláška č.1/2008 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Vyhláška č.1/2008 - kterou se stanovují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství v obci (ke stažení ve formátu word)


Obecně závazná vyhláška obce Oslavice

č. 1 /2008,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oslavice

Zastupitelstvo obce Oslavice se na svém zasedání dne 15. srpna 2008 usnesením č.18/3/2008 rozhodlo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce (na přiložené mapce obce) je možný pohyb psů pouze na vodítku.

b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).


Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Oslavice č.6 / 2004. -  O zajištění veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat.,ze dne 1. září 2004.


Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2008.


………………….                                                                                    ……………………

Milan Peterka                                                                                      Ladislav Vafek

místostarosta                                                                                      starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne:   15. srpna 2008.

Sejmuto z úřední desky dne:  1. září 2008.


Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Oslavice č. 1 / 2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oslavice.

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Oslavice č. 1 / 2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Oslavice.

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b)  obecně závazné vyhlášky obce:

  • Jedná se o veřejné komunikace a prostranství označené růžovou barvou na přiloženém snímku obce Oslavice.