Historie a současnost

O obci Oslavice

První zmínka o vesnici se děje r. 1320. Kolem roku 1355 náležela částí pánům z Moštišť. Do historie se zapsali zejména Jan z Lomnice se synem Václavem, kdy roku 1447 přiznali obci významné právo odúmrtě. V této době máme již vrchnost v Meziříčí.


Škola založena před rokem 1750, dnes stojí více jak 100 -letá budova školy na č. p. 67. V roce 2014 otevřena přístavba nové mateřské školy a vybudována školní kuchyně.


V obci evidujeme několik drobných památek místního významu. Nejstarší z nich je smírčí kříž snad středověkého původu, v obci a jejím okolí obce se nachází 5 historických křížů. Z 19. století pochází kaple patronky obce sv. Anny se sochou Sv. Mikuláše a zvonkem P. Marie. Kaple Božího milosrdenství je stavbou novodobou. Na katastru Oslavice nalezneme i pozůstatky středověkého hrádku (lokalita „V Hrádkách“, též „Na Hrádku“), jehož vznik klade starší literatura do 13. nebo poč. 14 století, spolehlivé písemné prameny ovšem chybí.


Zdejší radnice disponovala v minulosti obecní i rychtářskou pečetí. Obě lze datovat přibližně do závěru 18. století. Obecní pečeť s opisem VUBETZ VOSLAVITZE nese obraz jezdce na koni, snad s mečem či kopím, obraz je však nejasný. (ve staré Vlastivědě moravské je jezdec označován za sv. Jiří). Velmi pozoruhodná a opravdu unikátní je pečeť rychtářská s opisem SAUD. WOSLAWICZKI s obrazem osla s blíže neurčitou rostlinou v tlamě.


pecet

Popis stávajícího stavu

Obec Oslavice leží na jih od Velkého Meziříčí. Západně se nachází přírodní park Balinské údolí. Okolí obce dosahuje nadmořské výšky 500 m n. m. Stávající počet obyvatel je nad hranici 680 a má vzrůstající tendenci. V obci funguje obchod s ubytovnou, hospoda, mateřská a základní škola se školní kuchyní, kulturní dům, kaple, knihovna, autobusová a vlaková zastávka. Vybudované sítě: elektrická síť, vodovod, plyn, nově splašková kanalizace s čerpáním na ČOV Velké Meziříčí. Původní společná kanalizace je využívána jako dešťová.


Po vybudování splaškové kanalizace přes SVK Žďársko se podařilo předčasně splatit půjčku, z které byl kryt vlastní podíl obce na stavbu, dozor a správce stavby. Podařilo se také zásadně opravit páteřní komunikace v obci Oslavice.


Získali jsme dotaci z ROP Jihovýchod na přístavbu mateřské školy ke stávající základní škole. Třída je vybudována na maximální počet 28 dětí. Došlo také k vybudování školní kuchyně ze školní výdejny.


Obci se dále podařilo zateplit strop kulturního domu, ošetřit dřevěnou konstrukci a vyměnit dveře a zbývající okna. Došlo k ubourání nepoužívaných komínů pod střešní krytinu. Dále budou sloužit jako větrací otvory.


I přes zásadní akce jsme se rozhodli realizovat s využitím dotace Kraje Vysočina další projekt. Vyřešit problém s rybníkem na návsi. Několik let jsme zvažovali, zda zavést a vytvořit park, nebo vyčistit a zachovat. Nakonec jsme se dopracovali ke kompromisu, kdy se podařilo větší část rybníku zachovat a zároveň vytvořit cestu se zelení okolo od kulturního domu k místní kapli. Toto řešení velice přispělo k obnově návsi.


Dále pracujeme na znaku obce a hasičském znaku. V roce 2018 oslavíme 120 let hasičského sboru Oslavice. V roce 2020 oslavíme 700 let od první zmínky o naší obci.


Kulturní a společenský život v obci se daří dále rozvíjet. Na tomto se podílí SDH Oslavice, místní spolek žen, myslivecké sdružení „Balinské údolí“ a skupina historického šermu „Aradus“. Obec podporuje tyto akce a děkuje dobrovolníkům, kteří akce pořádají. V lednu pořádáme zájezd za poznáním vína, v únoru průvod masek po návsi a dětský karneval, zveme ochotníky na divadlo, v dubnu vítání občánků, dále výšlap do okolí obce, letní pouť s pouťovými atrakcemi a fotbalovým utkáním svobodní - ženatí. Na konci prázdnin dětský den, na podzim posezení s hudbou pro občany, poslední leč a na začátku adventu rozsvícení adventního stromu.


ZŠ a MŠ Oslavice připravuje několik akcí pro rodiče. Jednak Vánoční besídku a školní akademii ke konci školního roku, kde jsou pasováni absolventi naší školy. Se školou také spolupracujeme při vítání občánků a rozsvícení adventního stromu. Škola Oslavice pořádá dále pracovní dílny, zájezdy a další program pro rodiče s dětmi.


Sportovní život v obci probíhá především na místních tenisových kurtech a v kulturním domě. Provozujeme zde volejbal, tenis, nohejbal, stolní tenis, mladí trénují florbal a sportují také rodiče s dětmi. Dále přibylo v KD cvičení „zumba“ a nově jóga.
Listopad 2015

Vypracoval: Ing. Pavel Janoušek, starosta obce Oslavice