Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Moderní sportovní zázemí v obci Oslavice II.etapa Tisk

Výzva

Příloha č.1 - Krycí list

Příloha č.2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Reference

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace